beats by dre cheap

KONKURS ZA PRIJEM REDOVNIH STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama "Dnevni avaz" od 12.09. 2009. godine

I


U akademskoj 2009/2010. godini u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli (u daljem tekstu: Studentski centar) bit će primljeno 534 redovna studenata fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli.


II


Pravo smještaja u studentske domove Studentskog centra imaju redovni studenti fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da su u akademskoj 2009/2010. godini prvi put upisali prvu odnosno narednu godinu studija,
- da imaju mjesto prebivališta, odnosno boravišta udaljeno od Tuzle više od 30 km,
- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

III


Prijave na Konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od dana
objavljivanja Konkursa.

IV


Uz prijavu na Konkurs potrebno je da kandidat dostavi sljedeću dokumentaciju:
1. prijavu za prijem u Studentski dom (obrazac prijave se nabavlja u Upravi Studentskog
centra);
2. uvjerenje da je redovan student koji prvi put upisuje prvu, odnosno narednu godinu
studija;
3. uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj u prethodnoj godini studija, odnosno u
srednjoj školi za studente I godine;
4. kopiju lične karte;
- studenti strani državljani dostavljaju ovjerenu kopiju pasoša;
5. kopiju prijave o prebivalištu, odnosno boravištu (CIPS-ov dokument);
6. uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu;
7. potvrdu o prosječnoj plaći za svakog zaposlenog člana užeg domaćinstva, ostvarenoj u
posljednja tri mjeseca, odnosno ovjerenu fotokopiju tri poslednja čeka od penzije za
svakog člana užeg porodičnog domaćinstva koji prima penziju;
8. uvjerenje o katastarskom prihodu za svakog člana zajedničkog domaćinstva iz
prethodne godine;
9. uvjerenje za članove zajedničkog domaćinstva koji se nalaze na evidenciji Zavoda za
zapošljavanje;
10. uvjerenje da je student iz porodice koja je korisnik socijalne pomoći i visini te pomoći;
11. uvjerenje da je dijete poginulog, umrlog i nestalog branitelja, ratni vojni invalid, dijete
RVI, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, dijete dobitnika ratnog priznanja i
odlikovanja, demobilizirani branitelj i dijete demobiliziranog branitelja koja su
ostvarili ova prava na području Tuzlanskog kantona, izdato od nadležnog općinskog
organa uprave.
Uz ispunjenje uvjeta iz stava II i IV tačka 11. ovog Konkursa, prioritet kod smještaja u
studentske domove, pod jednakim uvjetima rangiranja imaju studeni koji pripadaju kategoriji
lica iz člana 22. Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja i članova njihovih porodica
("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 3/07.).
V


Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI


Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
UNIVERZITET U TUZLI
STUDENTSKI CENTAR TUZLA
Ul. Muhameda Hevaija Uskufija br. 7
Tel./Fax: 035/252-208 ili 275-534
75000 TUZLA

Ekonomski fakultet - Tuzla
http://ekonomskifakultet.blogger.ba
14/09/2009 16:35